IMPLEMENTACIJA ČISTIJE PROIZVODNJE U GRADU PANČEVU

Lokacije:  Srbija
Trajanje:04. 2010 – 10. 2012
Klijent: Opština Pančevo i lokalna preduzeća sa teritorije Pančeva

Opis projekta:

Saradnja sa lokalnim vlastima na primeni metodologije čistije proizvodnje u 15 preduzeća sa teritorije Pančeva (državni proizvođač petrohemije HIP Petrohemija, osam javnih komunalnih preduzeća, reciklaža otpadne električne i elektronske opreme i pet privatnih preduzeća iz različitih sektora). Poseta odabranim kompanijama i prikupljanje informacija, pregled postojećih podataka, pregled relevantnih BREF-ova i priprema opcija čistije proizvodnje. Obuka predstavnika kompanija, predstavnika lokalnih vlasti i lokalnih konsultanata o čistijoj proizvodnji, kontroli, benchmarkingu, analizi tokova materijala, energetskoj efikasnosti i ekološkom zakonodavstvu.

Projektni zadatak:

– Radionice za predstavnike kompanija i lokalne konsultante

– Prikupljanje podataka o potrošnji materijala i vode, energiji, količini generisanog otpada

– Analiza tokova materijala

– Analiza toka energije

– RE revizije i posete na licu mesta

– Definisanje CP opcija (tehnička, ekonomska i ekološka evaluacija)

 – Izvještavanje i akciono planiranje

Podelite