IFC PROJEKAT – REVIZIJA EFIKASNOSTI RESURSA U ŽIVINARSKIM FARMAMA I FABRIKAMA ZA PRERADU MESA – UKPF KAZAHSTAN

Lokacije:  Kazahstan
Trajanje:06. 2011 – 02. 2012. (8 meseci)
Klijent: Ust- Kamenogorska živinarska farma i fabrika za preradu mesa – UKPF

Opis projekta:

Izvršiti reviziju efikasnosti resursa lokacije uključujući sve operacije iu saradnji sa tehničkim osobljem i menadžmentom UKPF-a pripremiti predlog programa UKPF-a za efikasnost resursa. Da podrži UKPF da uspostavi plan praćenja efikasnosti resursa.

Projekat je uradio CPC Srbija u konzorcijumu sa Stenum doo i NCPC Ukrajina i za IFC.

Projektni zadatak:

– Sprovesti detaljnu reviziju RE sa fokusom na materijalnu i energetsku efikasnost

– Izvođenje merenja na licu mesta u slučaju odsustva nekih podataka

– Analiza dosadašnje prakse korišćenja vode, materijala i energije

– Poređenje podataka kompanije sa postojećim sektorskim benchmarking podacima

– Identifikovanje potencijalnih ušteda materijala, energetske efikasnosti i mogućnosti uštede vode i ponovne upotrebe;

– Analiziranje tehničkih i finansijskih aspekata identifikovanih opcija;

– Obezbediti podršku u izboru dobavljača ako to zahteva klijent i diskusiju o tehničkim specifikacijama opcija

– Priprema Plana monitoringa obnovljivih izvora energije

Podelite