IFC PROJEKAT: REVIZIJA EFIKASNOSTI RESURSA U FABRIKAMA ZA PRERADU MLEKA I MESA – GLOBINO, UKRAJINA

Lokacije:  Ukrajina
Trajanje:01. 2011 – 09. 2011. (9 meseci)
Klijent: GLOBINO GROUP

Opis projekta:

Svrha Projekta je da se razviju osnovni maseni i energetski bilansi, da se identifikuju glavne oblasti neefikasnog korišćenja energije, sirovina, vode, ambalažnog materijala, hemikalija; da identifikuje glavne oblasti stvaranja otpada i druge oblasti sa potencijalom za poboljšanje materijalne i energetske efikasnosti. Kao krajnji rezultat treba identifikovati mere niske cene i isplative investicione projekte za poboljšanja.

Projektni zadatak:

– Izrada osnovnog dijagrama toka koji prikazuje stvarnu upotrebu vode, energije i stvaranje otpada

– Prikupljanje dostupnih podataka na licu mesta

– Razvoj koncepta za dodatno prikupljanje podataka (korišćenje postojećih podataka, korišćenje postojećih brojila, procena količina na licu mesta, odluke o merenjima)

– Izvođenje merenja

– Analiza i generisanje opcija

– Evaluacija opcija (Procena troškova i koristi od opcija, procena uticaja na životnu sredinu i poboljšanje pomoću predloženih opcija) – Izveštavanje

Podelite