DALJA IMPLEMENTACIJA UREDBE EU O ISPARLJIVIM ORGANSKIM JEDINJENJIMA

Lokacije:  Srbija
Trajanje:2018 – 2020
Klijent: Norveška

Link: https://evocs.org/

Opis projekta:

Glavne karakteristike projekta: Podrška Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije i Agenciji za zaštitu životne sredine Srbije u primeni poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama (IED) u vezi sa zagađenjem od strane operatera koji koriste isparljiva organska jedinjenja (VOC), u skladu sa sa planom implementacije utvrđenim u okviru procesa pristupa EU i pregovaračkog poglavlja 27.

Izvršene aktivnosti: Revizija nacionalnog zakonodavstva, priprema funkcionalnog IT sistema za obaveze izvještavanja i dodatna obuka potrebna za povećanje kapaciteta operatera i inspektora za ispunjavanje obaveza prema Poglavlju V IED.

Podelite